UČITAVANJE

Type to search

Poljoprivreda Užice

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj plasteničke proizvodnje

08.05.2020.
Deli

U okviru Projekta “Divac poljoprivredni fondovi u gradu Užice” – Fondacija “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa gradom Užice, raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u iznosu od 3.640.000,00 dinara za razvoj plasteničke proizvodnje kao poljoprivredene delatnosti za najmanje 26 poljoprivrednika, koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji grada Užice (prednost imaju mladi poljoprivrednici i žene do 45 godina starosti), sa ciljem da osnaže porodice i da im se omogući ekonomsko jačanje.

Pomoć nije u novcu nego u robi, a uključuje nabavku plastenika za biljnu proizvodnju. Plastenici poseduju sistem za navodnjavanje “kap po kap” ; toplocinkovanu cevnu konstrukciju sa kosim i podužnim ukrutama; montaža plastenika ide na trošak dobavljača.

Dimenzije plastenika su: 5m x 30m x 2,6m (150m2) ili 6m x 24m x 3,2m (144m2)

Potencijalni dobitnici donacije imaju obavezu da učestvuju sa sopstvenim sredstvima u visini 20% ukupne vrednosti doniranog plastenika. Prosečna vrednost plastenika iznosi 168.000,00din. (vrednost donacije 140.000,00din. + učešće kandidata 28.000,00din.).

Pozivamo sve zainteresovane koji zadovoljavaju osnovne kriterijume, da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji grada Užice (prednost imaju mladi poljoprivrednici i žene) da se prijave tako što će popuniti PRIJAVU, uz koju treba dostaviti propratnu dokumentaciju navedenu u daljem tekstu.
Konkurs je otvoren od 8-og maja 2020.god do 29-og maja 2020.godine

Prijavu možete preuzeti u uslužnom centru gradske uprave Užice, kao i putem interneta sa sajta: www.divac.com   i   www.uzice.rs 

Za sve detaljne informacije obratiti se g-đi Nadi Obradović – Fondacija “Ana i Vlade Divac” putem e-maila: nada.obradovic@divac.com ili na broj telefona 062 /77 88 73, kao i 031/590-163 – Gradska uprava Užice.

Popunjenu Prijavu, sa neophodnom pratećom dokumentacijom, poslati na adresu :

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

11000 Beograd, ul. Ilije Garašanina  br. 53a/7

sa naznakom:  “za Konkurs za poljoprivredni program –  Užice”

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

• poljoprivrednici koji žele da otpočnu ili prošire svoj posao vezan za plasteničku proizvodnju
• da imaju prebivalište na teritoriji grada Užica
• da imaju registrovano PG na teritoriji grada Užica na podnosioca prijave ili registrovano na nekog od
članova zajedničkog domaćinstva
• da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu posrednika
• da su podneli popunjenu Prijavu Fondaciji “Ana i Vlade Divac ” sa pratećom dokumentacijom
• da nisu zaposleni u Gradu Užice (odbornici, članovi Gradskog veća, radnici gradske uprave)

KRITERIJUMI UGROŽENOSTI:

• Višečlana porodica i vezana domaćinstva
• Lica bez stalnog zaposlenja ili lica sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstva
• Porodica sa bolesnim-invalidnim članovima
• Jednoroditeljske porodice

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE POMOĆ KORISNIKU PRIJAVLJENOM ZA POLJOPRIVREDNI PROGRAM:

• Interesovanja i znanja
• Iskustva i trenutna proizvodnja
• Potreba korisnika

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU O B A V E Z N O TREBA DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

1. Pristanak za obradu podataka o ličnosti – data u prilogu
2. Kopija lične karte ili pasoša za podnosioca prijave, kao i za sve punoletne članove domaćinstva
3. Overena Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva
4. Za zaposlene članove domaćinstva – potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka (za zadnja tri meseca)
5. Za penzionere – kopija zadnjeg čeka od penzije
6. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva – potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica)
7. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koja nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, overena izjava dva svedoka o nezaposlenosti
8. Za studente i učenike srednjih škola – potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa
9. Za samohranog roditelja – potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka
10. Za bolesne članove domaćinstva – kopija medicinske dokumentacije
11. Za poljoprivredna gazdinstva – potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2020.godinu
12. Izvod iz biljne strukture za 2020.godinu za PG podnosioca prijave
13. Dokaz o vlasništvu zemljišta (u slučaju da podnosilac prijave nije vlasnik zemljišta – mora da ima zaključen ugovor o zakupu zemljišta)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *